Regulamin strony internetowej gsmforyou.pl

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gsmforyou.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Definicje

2.1. Sklep Internetowy - sklep internetowy wwwgsmforyou.pl prowadzony jest przez firmę:

GSMFORYOU Wojciech Klita
Raszyńska 21 lok.1
02-033 Warszawa

adres do korespondencji:
gsmforyou@gsmforyou.pl

zwanej dalej „GSM for You”

2.2 Przewoźnik - to firma Kurierska specjalizująca się przewozem towarów zakupionych w GSM for You, zgodnie z podpisaną umową o współpracy.

2.3. Zamawiający - to osoba fizyczna, która w imieniu swoim lub na zlecenie reprezentowanej przez nią firmy składa Zamówienie w sklepie www.gsmforyou.pl

2.4. Zamówienie - jest to unikatowe zamówienie złożone przez Zamawiającego, potwierdzone za pomocą linku, który system wygeneruje podczas składania zamówienia i prześle na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

2.5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym gsmforyou.pl są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie opłaty celne jak i skarbowe w tym podatek od towarów i usług (VAT-23%).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez GSM for You na stronach sklepu internetowego.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, GSM for You zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą rozpatrywane w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu weryfikacji błędnie wprowadzonych informacji.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

8.1. Wydanie towarów Zamawiającemu lub też osobie w imieniu, której Zamawiający działa, następuje w chwili przekazania towarów Przewoźnikowi w celu dostarczenia ich do miejsca wskazanego w formularzu zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy odbiór zgodnie z treścią zamówienia ma nastąpić osobiście. Odbiór lub odmowa odbioru pod wskazanym adresem, przez jakiekolwiek osoby, działające za wiedzą Zamawiającego lub bez takiej wiedzy, będzie traktowane odpowiednio jak odbiór lub odmowa odbioru przez samego Zamawiającego lub też osobę w imieniu, której Zamawiający działał składając zamówienie.

8.2. W przypadku braku odbioru prawidłowo wydanego towaru, zgodnie z punktem 8.1, jego odbiór będzie możliwy wyłącznie w miejscu i czasie uzgodnionym z Sklepem Internetowym, i tylko w drodze odbioru osobistego.

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je GSM for You, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na GSM for You.

9.1. Wybierając opcję zakupu towaru „za pobraniem”, Zamawiający zobowiązuje się do odbioru od firmy kurierskiej przesłanego za jej pośrednictwem towaru w czasie, gdy firma kurierska dostarczy towar pod wskazany adres oraz uiszczenia opłaty za zakupiony towar oraz za koszt przesyłki ( zgodnie z cennikiem ustalonym podczas zamawiania produktu). W przypadku nie odebrania zamawianego towaru przez Zamawiającego zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedającemu kosztów przesyłki, które ten poniósł działając na zlecenie Zamawiającego w celu dostarczenia mu Zamówienia na wskazany adres, chyba że nieodebranie towaru przez Zamawiającego wystąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie lub odmowa odebrania towaru była uzasadniona jego prawnym interesem. Opłata którą zobowiązany jest ponieść Zamawiający to koszt wysyłki na wskazany przez niego adres, oraz koszty zwrotu paczki do Sprzedającego.

GWARANCJE I REKLAMACJE

10. Towary oferowane w sklepie internetowym gsmforyou.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.

11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z GSM for You lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu, które Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem. Wszelkie dokładne informacje zawarte są na stronie: (odnośnik do podstrony Gwarancje)

12. Zgodnie z art. 556–576 k.c., ustawy z 22 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient nie odbierający towaru osobiście ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od daty odebrania zamówienia. Jednak tylko w przypadku, gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wszystkie folie ochronne na telefonie muszą być nie naruszone, zakurzone itp. Telefon musi nadawać się do ponownej odsprzedaży jako nowy a nie "chwilkę używany". W przypadku zakupu przez firmy, ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY. Zgodnie z powyższą ustawą, zwrot towaru w ciągu 10 dni jest możliwy TYLKO przez konsumentów, w myśl tej ustawy Firma nie jest konsumentem.

DANE OSOBOWE

13. Klienci, którzy wypełnili formularz: rejestracyjny, kontaktowy, zapytali o ofertę, zrobili zamówienie oraz użytkownicy, którzy prenumerują bezpłatne elektroniczne publikacje w sklepie gsmforyou.pl lub aktywowali powiadomienia o nowych ogłoszeniach, wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy, którzy wypełnili formularz: rejestracyjny, kontaktowy, zapytali o ofertę, zrobili zamówienie oraz użytkownicy, którzy prenumerują bezpłatne elektroniczne publikacje w portalu gsmforyou.pl lub aktywowali powiadomienia o nowych ogłoszeniach, wyrażają także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

14. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu email użytkownika na adres gsmforyou@gsmforyou.pl Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest równoznaczne z usunięciem użytkownika z portalu gsmforyou.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. ust. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wiążą konsumenta zawierającego umowę z GSM for You, chyba że w konkretnym przypadku uznać należy, iż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (klauzule niedozwolone) lub też zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.5). W takim wypadku uważa się postanowienia te za niezastrzeżone, a konsument związany jest umową w pozostałym zakresie.

16. Ust. 2. Ust. 1 nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

17. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

18. Ust. 1. GSM for You wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych rzeczy, chyba ze GSM for You wiedział o wadzie w chwili sprzedaży.

18. Ust. 2. Przepis ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271).